ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کارشناسی: (Bachelor)

 • طول دوره 4 سال
 • هر سال تحصیلی شامل 2 ترم
 • پیش نیاز: داشتن مدرک دیپلم (پایان دبیرستان - 12 پاس)

 کارشناسی ارشد: (Master)

 • طول دوره 2 سال
 • هر سال تحصیلی شامل 2 ترم
 • پیش نیاز: داشتن مدرک کارشناسی

  دکتری تخصصی: (Ph.D)

 • طول دوره 4 سال
 • هر سال تحصیلی شامل 2 ترم
 • پیش نیاز: داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته مرتبط

 دکتری عمومی:

 • شامل رشته های:

پزشکی(MD): 7 سال

دندان پزشکی(DD): 6 سال

داروسازی(Pharm.D): 6 سال

 • هر سال تحصیلی شامل 2 ترم
 • پیش نیاز: داشتن مدرک دیپلم (پایان دبیرستان - 12 پاس)

* در نظام آموزش عالی ایران رشته های پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی مقطع کارشناسی ندارند.


   تخصص پزشکی: (Medical Specialty)

 • طول دوره 4 تا 5 سال
 • ترم ندارد و به صورت سالیانه است
 • پیش نیاز: داشتن مدرک دکتری عمومی (MD)
 • تحصیل به صورت تمام وقت در تمام طول سال
 • امکان استفاده از یک ماه مرخصی درطول هر سال

 تخصص دندان پزشکی: (Dental Specialty)

 • طول دوره 3 تا 4 سال
 • ترم ندارد و به صورت سالیانه است
 • پیش نیاز: داشتن مدرک دندان پزشکی عمومی (DD)
 • تحصیل به صورت تمام وقت در تمام طول سال
 • امکان استفاده از یک ماه مرخصی درطول هر سال

  فوق تخصص پزشکی: (Medical SubSpecialty)

 • طول دوره 2 سال
 • ترم ندارد و به صورت سالیانه است
 • پیش نیاز: داشتن مدرک تخصص پزشکی
 • تحصیل به صورت تمام وقت در تمام طول سال
 • امکان استفاده از یک ماه مرخصی درطول هر سال

  فلوشیپ: (Fellowship)

 • طول دوره 12 تا 18 ماه
 • ترم ندارد و به صورت سالیانه است
 • پیش نیاز: داشتن مدرک تخصص پزشکی یا فوق تخصص پزشکی
 • تحصیل به صورت تمام وقت در تمام طول سال
 • امکان استفاده از یک ماه مرخصی درطول هر سال